«Stiftingsmøte» for Høyanger

Oversiktsbilete over Høyanger, teke 19.april 1916

Oversiktsbilete over Høyanger, teke 19.april 1916

 

Det som fylgjer under, er avskrift av eit maskinskrive referat frå eit møte mellom representantar frå kommune, fylke og bedriftsleiing:

Aar 1916 den 21de mars avholdtes i Höyangen et möte mellem Amtmanden i Nordre Bergenshus Amt, ordföreren i Kirkebö, medlem av herredsstyret Ole Sæbö, samt som representanter for Aktieselskapet Höyangfaldene, Norsk Aluminium Co., de administrerende direktörer dr. ing. Emil Collett og ingeniör S. Kloumann, forat dröfte en del av de spörsmaal  vedrörende foranstaltninger, der blir at træffe av kommunen og det offentlige, resp. av disse i forbindelse med A/S Höyangfaldene, Norsk Aluminium Co., i anledning av dettes nyanlæg paa stedet.

Der dröftedes först spörsmaalet om

1)     indlæggelse av en del av bygden under landets almindelige bygningslov, samt i forbindelse hermed istandbringelse av en reguleringsplan for det saaledes under bygningsloven indlæggendes areal.

Selskabets representanter fremla kart over Ören og elven opover til forbi Dalegaardene, samt forklarede, at det var selskabets forslag at henlægge dampskibsanlöpssted, handelsbod, folkekjökken, bad, samt en del lignende, almindelige anlæg paa det nye sted, til Sæbötangen. Her tænktes ogsaa avstaaet den i koncessionen betingede grund til Det offentlige til post, telegraf, toldbod, retslokale og fængsel.

Selskabet tilböd her at anlægge en fra sin fabrikvirksomhet helt adskilt brygge, der stilles til disposition for kommunen, uten utgift for denne, paa betingelse av, at kommune paa sin side vilde være selskab behjælpelig med at faa befriet stranden langs fabriktomterne for de gjenværende naust- og oplagsrettigheter for ved, samt under forutsætning av, at kommunen og amtsveistyret var enige i, at den nuværende bygdevei omlagdes fra et punkt i nærheten av grænsen mellem Guri Hagens eiendom og selskabets eiendom Örengaard over Daleelven og ned paa Sæbötangen frem til den för omhandlede brygge.

Selskabets vedkommende forklarede videre, at de havde under overveielse, at anvende den tvers over Sæbötangen liggende parcel av deres eiendom – Höyangen kaldet – til sine förste arbeiderbebyggelser.

Videre ville selskabet, om flytningen av naust- og oplagspladserne kunde ordnes paa en tilfredsstillende maate, ogsaa ta under overveielse at anlægge en baathavn for stedet i den ind til Sæbötangen tilstötende lille bugt Löken, under forutsætning av, at den fornödne overenskomst herom kunde opnaaes med gaarden Sæbos eiere.

Der diskuteredes spörsmaalet om, hvilke arealer der skulde indlægges under bygningsloven, og man blev staaende ved at foreslaa indlagt under bygningsloven et areal, der utgikk fra den för omhandlede bugt Löken med Sæbötangen, langs nordsiden av uren nordenfor Sæbötjönnet, frem til gaardveien, der fölger over Sæböeiendommene, opover langs elvens östre bred, fölgende denne opover til grænsen mellem Erik Sæbös og Nils Sæbös eiendomme, fölgende denne grænse tversover til den nordlige elvebred til grænsen mellem Anders og Lars Dales eiendomme. Paa den nordre side av elven skulde grænsen for de under bygningsloven indlæggendes arealer fölge fjeldskraaningens fot paa nordsiden av bygdeveien nedover indtil gaarden Jetland, hvorfra den skulde fölge indover langs fjeldskraaningen, opover til kværnhusene ved den övre bro over Jetlandsbækken, og videre nedover, fremdeles langs fjeldskraaningen, til östre ende av Jetlandstjernet, derfra i ret linje ned til det nordöstre hjörne av Guri Hagens eiendom, fölgende langs dennes nord- og vestgrænser til bygdeveien ved för omhandlede punkt i grænsen mot Ören gaard, derpaa i ret linje i sydvestlig retning til et punkt paa stranden paa Höyanger ca 50 meter söndenfor den gamle stenbrygge ved veiens endepunkt.

Det besluttedes at oversende dette forslag, ledsaget av et kart, hvorpaa grænserne var indlagt, til herredsstyret, idet man gik ut fra, at der blev at oprette særvedtægter i tilslutning til bygningsloven. Selskabet paatok sig hurtigst mulig at indsende til herredsstyret et av en sakkyndig arkitekt utarbeidet forslag til særvedtægter, der i tilfælde kunde bli indsendt til departementet for om mulig at bli fastsaaet i forbindelse med indlægningen av ovennævnte areal under landets almindelige bygningslov.

2)        I forbindelse med ovennævnte spörsmaal behandledes ogsaa mere i detail spörsmaalet om den foran omhandlede flytning av bryggen og veien.

Selskabets utredede de fordele, der vilde være ved en saadan ordning, og paapekte, at denne ordning, særlig i forbindelse med anlæg av en passende moderne baathavn for stedet, vilde være langt heldigere, og den eneste, der kunde bringes i samklang med den fremtidige utviklings tarv med hensyn til baat- og bryggepads, naar stedet overgikk mere og mere til by.

Selskabet lovede at indsende et bestemt formuleret forslag angaaende dette spörsmaal til herredsstyret og söke en ordning opnaaet. Det er selvfölgelig paa det rene, at flytningen av veien foretages av selskabet, uten utgift for Det offentlige eller kommunen, mot at selskabet faar den gamle brygge.

3)        Post, telegraf og telefon.

Selskabet meddelte, at det vilde være villig til at forskudtere anlægget av telefon fra Kirkebö indtil Höyanger, og herredsstyrets representanter og amtmanden vilde paa sin side söke at bevirke, at linjen blev opfört paa budgettet saa hurtig som mulig.

Man enedes om at foreslaa for Det offentlige, at der hurtigst mulig oprettes postkontor, telegrafstation, samt ansættes det fornödne politipersonale, og at disse organer samledes i én offentlig bygning, som selskabet ifölge sin koncession vil avstaa grund til paa det för omhandlede areal Sæbötangen, hvor i tilfælde ogsaa den fremtidige toldbod kunde bli anlagt.

4)        Man enedes likeledes om at söke stedets navn fastsat til H Ö Y A N G E R, saaledes, at dette blev det nye post- og telegrafkontors navn, likesom det ogsaa blev at opta med dette navn i ruterne.

5)        Videre behandledes spörsmaalet om læge paa stedet.

            Man fandt det heldigst, at selskabet konfererede med medicinaldirektören direkte onm denne sak, med det for öie, at der blev ansat en i selskabets tjeneste staaende fast læge, der havde tilsyn med selskabets sykehus og for övrig besörgede lægepraksisen paa stedet.

6)        Det blev med hensyn til skolevæsenet fremholdt av selskabets vedkommende, at da man regnede med et arbeiderantal av 350, hvorav ca. 200 kunde forutsættes at være gifte og ha familje, maatte der antageligvis – saasnart driften begyndte, d.v.s. om ca 2 aar – paaregnes en skolepligtig ungdom av ca 200 börn.

            Selskabets vedkommende fremholdt videre, at det var selskabets hensigt at gjöre sine fremtidige bebyggelser av enhver art saa smukke og i sanitær henseende saa tilfredsstillende som mulig, og at det paa enhver maate vilde bidra til, at det samme kunde bli tilfældet med den bebyggelse, der paa anden maate maatte komme paa stedet, det være sig av stedets nuværende befolkning, eller av indflyttende handelsmænd og deslike, og det henstillede til kommunen at stötte selskabet i dets bestræbelser i saa maate. For at bidra hertil meddelte selskabet, at det vilde la forfærdige en række tegninger av huse av forskjellig störrelse og art, som kunde tænkes at komme til utförelse i den nærmeste fremtid paa stedet, og stille disse tegninger gratis til disposition for byggende. Selskabet vilde ogsaa være villig til at bitaa byggende med tillempninger av saadanne tegninger eller tegninger, som byggende maatte ha opstillet selv, for at et for stedets utseende gunstig resultat kunde opnaaes. Selskabets vedkommende bad ordföreren meddele dette til herredsstyret og gjennem opslag.

(Dokumentet er underskrive av: Christensen, Emil Collett, Sigurd Kloumann, Anders H. Berge og Olav Sæbö, og stempla med ”Aktieselskabet Höyangfaldene, Norsk Aluminium Co.”)